Ogłoszenie

Szanowni nauczyciele, kierownicy polskich placówek oświatowych na Litwie,
serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych kursów e-learingowych:

Kursy te są produktem projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” realizowanego w ramach programu Erasmus + – Akcja
K02, Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.
Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
w międzynarodowym partnerstwie ze szkołami polonijnymi z pięciu europejskich państw Wlk.
Brytanią, Belgią, Norwegią, Hiszpanią oraz Litwą i obejmują swą tematyką metodykę nauczania w
języku polskim. Tematyka kursów jest ściśle powiązana z potrzebami w zakresie szkoleń
metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli edukacji polonijnej i ma na celu wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami.
Osobom, które ukończą dany kurs zostanie wystawiony i wysłany certyfikat
ukończenia kursu e-learningowego.
Uprzejmie zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnego podnoszenia swoich
kompetencji metodycznych poprzez kursy e-learingowe:

http://polonia.modm.bialystok.pl/mod/page/view.php?id=160